Regulamin Dziecięcej Sekcji Ratownictwa Wodnego „Wesołe Foczki”

REGULAMIN DSRW „WESOŁE FOCZKI”

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

1. Członkami Dziecięcej Sekcji Ratownictwa Wodnego „Wesołe Foczki ”  mogą być dzieci do 14 roku życia.

2. Dzieci dzielone są  a grupy w zależności od swoich  umiejętności pływackich.

3. Najmłodsze dzieci ( około 5 lat) tzw. grupa 0 rozpoczynają naukę pływania wraz z swoim opiekunem.

4. Wszelkie informacje przekazywane będą na stronie internetowej http://www.wesolefoczki.pl/wesole-foczki-9/Pl/

5. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia i ich umiejętności pływackie pozwalają na to, mogą przystąpić do kursu MR.

ZAJĘCIA

6. Zajęcia Wesołych Foczek odbywają się przez 10 miesięcy ( rok szkolny ) 2 razy w tygodniu.

7.Sekcja działa w grupach w zależności od ilości dzieci i ich umiejętności pływackich

a) gr. 0  – małych dzieci wraz z opiekunami

b) gr. dla początkujących

c) gr. doskonaląca pływanie

d) gr. dla zaawansowanych

e) gr. przygotowująca się do kursu Młodszego Ratownika

8. W dniach w których nie ma zajęć w szkole ( ferie, święta, długie weekendy itp.) zajęcia się nie odbywają – chyba, że wystąpi taka możliwość ( np. w ferie zimowe)

9. Rodzice ( za wyjątkiem gr. 0 ) nie uczestniczą w zajęciach WF.

10. 3 razy w roku szkolnym odbędą się zajęcia pokazowe dla rodziców.

11. Na zajęciach obowiązuje regulamin danej pływalni krytej.

12. Każde zajęcia rozpoczynają się :

a) sprawdzeniem obecności

b) rozgrzewką

c) częścią merytoryczną

d) czasem wolnym (zabawą).

13. Raz w miesiącu całe zajęcia przeznaczone są na zabawę.

14. Raz na kwartał zajęcia teoretyczne z nauką I pomocy.

15. Ewentualne odwołanie zajęć tylko i wyłącznie przez kierownika sekcji (osobiste lub na stronie http://www.wesolefoczki.pl/wesole-foczki-9/Pl/

16. Wcześniejsze opuszczenie zajęć musi być uzgodnione przed ich rozpoczęciem                   z prowadzącym zajęcia.

17. Po za godzinami zajęć kierownictwo sekcji nie bierze odpowiedzialności za dzieci ( w drodze na zajęcia oraz w drodze z zajęć ).

18. Przy bardzo nieodpowiednim zachowaniu w zależności od zdarzenia dziecko może być :

a) wyproszone z wody

b) wyproszone z zajęć

c) usunięte z sekcji

SKŁADKI

19. Przynależność do sekcji dokumentuje się kwartalną składkę płatną do :

 a)  I kwartał do końca sierpnia

b)  Dzieci pierwszoroczne I kwartał do końca września

c)  II kwartał do końca grudnia

d)  III kwartał do końca marca

20. Pierwszeństwo w zapisach do sekcji mają dzieci kontynuujące naukę.

21. Dzieci początkujące zostają członkami sekcji po kompletnym wypełnieniu deklaracji         i uiszczeniu składki członkowskiej (kwartalnej) na konto :   

78 1160 2202 0000 0000 4394 3019

22.  Składka członkowska nie jest opłatą za naukę pływania

23. Kwartalna składka członkowska obowiązuje bez względu  na frekwencję dziecka na zajęciach.

24.Składki nie płacone w terminie sygnalizują o rezygnacji dziecka z sekcji i wykreśleniu go z ewidencji.

25. Każde dziecko otrzymuje legitymację Wesołych Foczek, na której widnieje potwierdzenie wpłaconych składek.

26.  Potwierdzenie wpłat pocztą elektroniczną : swietochlowice@slaskiewopr.pl, bądź dostarczyć wraz z legitymacją potwierdzenie wpłaty.

27.  Uiszczając składkę dzieci z innym nazwiskiem niż rodzice uprasza się o wpisanie w tytule przelewu nazwiska i imienia dziecka.

28. Nie ma możliwości zwrotu składki.

PRAWA I OBOWIĄZKI

29. Dzieci mają prawo do :

a) noszenia odzieży z logo Wesołych foczek

b) noszenia odzieży z logo WOPR Świętochłowice.

c) odbioru paczek na dzień dziecka

d) odbioru paczek na Mikołaja

e) udziału w zawodach, sztafetach pływackich

f) udziału w przemarszach i uroczystościach związanych z Drużyną WOPR Świętochłowice

g) uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, specjalnie dla nich zorganizowanych ( dzień dziecka, dzień matki, wycieczki i obozy letnie.)

h) korzystania ze sprzętu pływającego na przystani kajakowej SKAŁKA

30. Każde dziecko zobowiązane jest przynajmniej raz w roku kalendarzowym do badań lekarskich udokumentowanych w legitymacji WF.

31.  Brak badań wiąże się z usunięciem dziecka z sekcji.

32. Rezygnacje dziecka z sekcji należy zgłosić pisemnie lub pocztą elektroniczną : swietochlowice@slaskiewopr.pl , w przeciwnym razie naliczane będą składki.

33. Dzieci wyjeżdżające na obozy WF zobowiązane są uiszczenia w odpowiednim terminie wpłaty na konto WF :  78 1160 2202 0000 0000 4394 3019

 z dopiskiem nazwy obozu.

34. Dzieciom wyjeżdżającym na obozy organizowane przez WOPR Świętochłowice mogą być udzielone dodatkowe bonusy  np. dotacje , bilety wstępu itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35.  Instruktorami DSRW Wesołe Foczki są ratownicy wyznaczeni i zatwierdzeni co roku przez kierownika drużyny WOPR Świętochłowice.

36. Instruktorzy Sekcji są wolontariuszami prowadzącymi poszczególne grupy.

37. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć z zajęć , zabaw i wycieczek swoich pociech w internecie na stronie http://www.wesolefoczki.pl/wesole-foczki-9/Pl/ i (Facebooku Wesołe Foczki ) 

38. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć imion, nazwisk, dni i miesięcy z dat urodzin  ( bez roku urodzenia ) w internecie na stronach : http://www.wesolefoczki.pl/wesole-foczki-9/Pl     http://swietochlowice.slaskiewopr.360it.eu/

39. Wszelkie pytania kierować na :  swietochlowice@slaskiewopr.pl bądź bezpośrednio do kierownika sekcji.

40.  Za wszelkie wartościowe rzeczy, przedmioty pozostawione w szatni podczas zajęć kierownictwo sekcji nie odpowiada.

41.  O wszelkich sprawach nie objętych tym regulaminem decyduje kierownik sekcji.

Imię i nazwisko dziecka :

……………………………………………………

Podpisy rodziców, opiekunów :

………………………………………………….

Podziel się ze znajomymi!
Zadzwoń
Dojazd